Ogólne warunki sprzedaży

§1 Zakres obowiązywania

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) dotyczą wszelkich stosunków handlowych wiążących nas z naszymi klientami, zwanymi w dalszej części „Klientami”. Udzielając zlecenia, Klienci automatycznie uznają niniejsze OWS. Obowiązują one przez cały czas trwania stosunku handlowego. Odmienne oświadczenia Klienta dotyczące jego warunków handlowych są nieważne.

§2 Udzielenie zlecenia i świadczenie

2.1 Podstawą stosunku handlowego jest umowa o doradztwo lub udzielone nam pisemne zlecenie Klienta, regulujące zakres świadczeń i wynagrodzenie za ich wykonanie.

2.2 Klient może udzielać nam zleceń w następujący sposób:

  • faksem,
  • drogą elektroniczną (mailem),
  • telefonicznie,
  • pocztą.

Po otrzymaniu zlecenia przesyłamy Klientowi faksem lub pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia zlecenia. Po wysłaniu takiego potwierdzenia zlecenie uważa się za przyjęte, a umowę o doradztwo za zawartą.

2.3 W razie szczególnej potrzeby korzystamy z pomocy zewnętrznych doradców, znanych nam z wieloletniej współpracy. W takich przypadkach stosunek handlowy łączy w dalszym ciągu nas i Klienta, chyba że dokonano innych ustaleń.

2.4 Aktualizacje i zmiany w ofertach i zleceniach będą ustalane między obiema stronami na piśmie i jako uzgodnienia dodatkowe stają jak częścią umowy między nami i Klientem.

§3 Ceny

Wszystkie ceny naszych usług nie zawierają podatku od towarów i usług w obecnie obowiązującej wysokości 19%.

§4 Płatność i termin wymagalności

4.1 Przysługujące nam roszczenie o zapłatę ceny powstaje w odniesieniu do każdego pojedynczego świadczenia z chwilą jego wykonania. Wszystkie wykonane przez z nas świadczenia, które nie zostały wyraźnie wymienione jako objęte uzgodnioną ceną, stanowią świadczenia dodatkowe i podlegają oddzielnemu rozliczeniu.

4.2 Płatność ceny staje się wymagalna z chwilą otrzymania faktury przez Klienta.

4.3 Klient popada w zwłokę także bez upomnienia z naszej strony, jeżeli nie dokonał płatności w terminie 10 dni od dnia wymagalności i otrzymania faktury. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

4.4 Klient jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania należności jednorodnych tylko wówczas, gdy należności takie zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem i są bezsporne. W przypadku należności niejednorodnych prawo zatrzymania ograniczone jest do tego samego stosunku umownego.

§5 Terminy wykonania usług doradczych

5.1 Terminy wykonania usług doradczych mogą być podawane według najlepszej wiedzy jedynie w przybliżeniu. Naszym celem jest wykonanie świadczeń w ciągu 14 dni roboczych od momentu potwierdzonego otrzymania zlecenia.

5.2 Niedotrzymanie terminu uprawnia Klienta do dochodzenia przysługujących mu zgodnie z prawem roszczeń dopiero po wyznaczeniu nam odpowiedniego dodatkowego terminu.

§6 Obowiązek współpracy klienta

Klient udostępni nam wszelkie materiały, informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zlecenia.

§7 Klauzula poufności

Jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji ekonomicznych, firmowych i prywatnych uzyskanych w ramach świadczenia usług doradczych. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obowiązuje w takim samym stopniu osoby działające w naszym imieniu. Obowiązek zachowania tajemnicy pozostaje w mocy także po wygaśnięciu umowy i może być uchylony jedynie przez samego Klienta w formie pisemnej. Poza tym jesteśmy także zobowiązani do starannego przechowywania materiałów przekazanych nam dla celów świadczenia usług doradczych oraz ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Materiałów i dokumentów przekazanych nam przez Klienta nie odsyłamy.

§8 Odpowidzialność

8.1 Firma doradcza ponosi odpowiedzialność w przypadkach działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa zgodnie z postanowieniami przepisów prawa. W przypadku niewielkiego niedbalstwa firma doradcza ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności producenta za produkt, a także w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub naruszenia zdrowia lub z powodu naruszenia istotnych obowiązków umownych. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych w wyniku niewielkiego niedbalstwa są jednak ograniczone do typowych dla umowy i dających się przewidzieć szkód, chyba że odpowiedzialność dotyczy utraty życia, uszkodzenia ciała lub naruszenia zdrowia. Za przewinienia przedstawicieli i osób działających w jej imieniu firma doradcza ponosi odpowiedzialność w takim samym zakresie.

8.2 Postanowienia powyższego ustępu (8.1) obejmują odszkodowanie oprócz świadczenia, odszkodowanie zamiast świadczenia i roszczenie odszkodowawcze z tytułu poniesienia zbędnych wydatków bez względu na podstawę prawną, w tym odpowiedzialność z tytułu wad, zwłoki i niemożności wykonania.

§9 Reklamacje

9.1 Jeśli Klient w terminie 7 dni od wykonania zlecenia nie zgłosi jakichkolwiek obiektywnie istniejących i istotnych wad, zlecenie uważa się za ostatecznie wykonane.

9.2 Jeśli Klient kwestionuje wykonanie usługi w całości, należy taki przypadek reklamacji udokumentować w formie opinii rzeczoznawcy. Koszty sporządzenia opinii ponosi Klient.

9.3. Jeśli wystąpiła reklamacja, należy przewidzieć możliwość wykonania naprawy świadczenia. Jeśli pomimo wykonania naprawy nie usunięto uchybień, klientowi przysługuje prawo obniżki ceny lub zmiany usługi. W każdym przypadku odpowiedzialność jest jednak ograniczona do wysokości wartości zlecenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich lub dotyczące osób trzecich.

9.4 Jeśli ustalony termin wykonania świadczenia doradczego został nadmiernie przekroczony i nie jesteśmy w stanie dotrzymać nowego, kolejnego terminu, który klient przekazał nam w formie pisemnej, przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy.

§10 Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży stanie lub okaże się nieskuteczne, to nie narusza to pozostałych postanowień. Postanowienie nieskuteczne zostanie zastąpione postanowieniem zgodnym z przepisami prawa i najbardziej zbliżonym do woli i interesów stron.

§11 Prawo właściwe

Do stosunków prawnych między Klientem a nami stosuje się wyłącznie prawo niemieckie.

§12 Miejsce wykonania świadczenia i właściwość miejscowa sądu

Miejscem wykonania świadczenia jest siedziba firmy doradczej. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby firmy doradczej.